Regulamin

REGULAMIN NAJMU „LOKUM NAD MORZEM”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego – liczonego w dobach mieszkania zamieszczonego na stronie : www. lokumnadmorzem.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji mieszkania można dokonywać na okres 2 dób, co stanowi tez minimalny czas trwania umowy najmu.
 3. Definicje:
  a) Wynajmujący/Właściciel – Waldemar Wierzbicki 80- 176 Gdańsk ul. Przytulna 18/54 numer rachunku: PKO BP : 20 1440 1345 0000 0000 0672 6817, prowadząca servis internetowy zlokalizowany pod adresem http://www.lokumnadmorzem.pl.
  b) Najemca – osoba prawna/fizyczna posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Mieszkanie – lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ul. Lecha Kaczyńskiego 22A ( była Dąbrowszczaków)
 5. Regulamin – przedmiotowy Regulamin

REZERWACJE

§ 2

 1. Rezerwacji mieszkania można dokonać za pomocą :
  – formularza zgłoszeniowego (DOSTĘPNOŚĆ), umieszczonego na stronie internetowej
  www.lokumnadmorzem.pl
  – drogą mailową na adres: info@lokumnadmorzem.pl
  – telefonicznie pod nr telefonu : +48 609 77 95 33 , 607 44 69 88
 2. Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość email lub SMS, która zawierać będzie m.in. termin rezerwacji, wysokość czynszu najmu, kwotę zadatku oraz nr rachunku bankowego.
 3. Aby dokończyć proces rezerwacji Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości ceny najmu, na podane przez Wynajmującego konto w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia.
 4. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą uznania konta Wynajmującego środkami stanowiącymi kwotę zadatku.
 5. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu mieszkania pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z jej odmową .

ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

§ 3

 1. Najemca może zmienić termin pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego
 2. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się w sposób określony w §2 pkt.1
 3. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot zadatku.
 5. Najemca może anulować rezerwację mieszkania kontaktując się w sposób określony w §2 pkt. 1.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot zadatku.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji po uiszczeniu całego czynszu najmu i kaucji kwoty te ( po potrąceniu zadatku) zostaną zwrócone Najemcy w terminie 3 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
 8. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie anulowana lub gdy anulowanie nastąpi w planowanym dniu przyjazdu i później Najemca zobowiązany będzie do zapłaty całego czynszu najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

ZAPŁATA I KAUCJA I INNE OPŁATY

§ 4

 1. Czynsz najmu mieszkania i wysokość kaucji wskazane są w ofercie znajdującej się pod adresem: www.lokumnadmorzem.pl
 2. Czynsz najmu za cały okres najmu mieszkania oraz kaucja płatne są z góry najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu najmu na rachunek bankowy : Waldemar Wierzbicki 80- 176 Gdańsk ul. Przytulna 18/54 numer rachunku: PKO BP : 20 1440 1345 0000 0000 0672 6817, lub za zgodą Wynajmującego gotówką w dniu przyjazdu .
 3. W przypadku gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 4. W przypadku utraty kluczy do mieszkania i pilota do garażu podziemnego należna jest opłata w wysokości 200 zł.

WYDANIE I ZWROT MIESZKANIA

§ 5

 1. Wydanie i zwrot mieszkania odbywa się w godzinach ustalonych z Wynajmującym.
 2. Jeżeli nie uzgodniono innej godziny wydanie mieszkania w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż 14.00 , a zwrot mieszkania ostatniego dnia najmu najpóźniej o godz. 11.00.
 3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Niezwłocznie powiadomić o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.
 4. Wynajmujący mieszkanie nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu mieszkania spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 5. Wydanie mieszkania następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację mieszkania i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
 6. Wydanie mieszkania następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości czynszu najmu i kaucji na zasadach określonych w Regulaminie
 7. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w mieszkaniu.
 8. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu mieszanie w stanie niepogorszonym, a Wynajmujący dokona przeglądu mieszkania w obecności Najemcy.
 9. W razie nie dokonania zwrotu mieszkania po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości 2 –krotności aktualnego czynszu najmu za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.

ZASADY KORZYSTANIA Z MIESZKANIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 6

 1. Z mieszkania korzystać mogą osoby wymienione przy dokonywaniu rezerwacji
 2. Najemca nie może oddawać mieszania w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.
 3. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i przestrzeganie regulaminu porządku domowego obowiązującego w budynku KARAWELA
 4. W mieszkaniu obowiązuje cisza nocna od 22.00 – 6.00 rano
 5. W mieszkaniu zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu , używania otwartego ognia oraz używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia (nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych).
 6. Właścicielowi mieszkania przysługuje prawo wstępu do mieszkania celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia ,że Najemca narusza zapisy niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
 2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 3. Korzystając usług przewidzianych niniejszym Regulaminem w szczególności dokonując rezerwacji mieszkania Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnego za proces rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2002 roku, Nr 101,poz 926, z późn. zm.). Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.